Hoe werkt het?

1. Het eerste gesprek met onze letselschade-expert

Nadat u uw schade bij Schadehulp Regres BV heeft gemeld, neemt onze letselschadespecialist contact met u op. Deze behartigt uw belangen en blijft gedurende de afwikkeling van het gehele dossier uw aanspreekpunt.

Vaak komt onze expert bij u thuis, om in alle rust de gebeurtenis van het ongeval met u door te spreken en vast te stellen welk letsel u hierbij heeft opgelopen en hoe uw herstel verloopt.

Op basis van uw gegevens maakt de expert een inschatting van de geleden schade. Daarbij kunt u denken aan beschadigde zaken (vervoermiddel, kleding), kosten in verband met een ziekenhuisopname, reiskosten of huishoudelijke hulp. Het gaat in dit stadium om een eerste inventarisatie. Inkomstenderving of smartengeld komen veelal pas in een later stadium aan de orde.

2. Vaststelling van de aansprakelijkheid

Vanzelfsprekend is het van groot belang te weten, wie aansprakelijk is voor de geleden schade. De aansprakelijke partij moet tenslotte uw kosten voldoen. Soms is de discussie over de aansprakelijkheid een langdurige zaak. Bijvoorbeeld omdat de toedracht onduidelijk is of omdat er nog geen proces-verbaal door de politie is opgemaakt. Ook kan de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij claimen dat u zelf (gedeeltelijk) schuld heeft aan het ongeval. Dan zal overeenstemming bereikt moeten worden over de mate van deze zogenaamde 'eigen schuld'. Schadehulp beschikt over de expertise om het aansprakelijkheidsvraagstuk op de juiste wijze te beoordelen en vast te stellen.

3. Contact met de tegenpartij

Na het gesprek met uw letselschadespecialist neemt deze contact op met de tegenpartij: degene die het ongeval veroorzaakt heeft (of met diens verzekeraar). Die contacten hoeft u dus niet meer te onderhouden: dit doet de letselschade-expert voor u.

Schadehulp zal trachten zo spoedig mogelijk erkenning van de aansprakelijkheid te verkrijgen en de tegenpartij verzoeken om de materiële schade alvast met ons af te wikkelen en voor de letselschade alvast een eerste betaling te doen.

4. Uw herstel

Zijn eenmaal de eerste activiteiten achter de rug, dan volgt meestal een periode waarin het verdere herstel van het letsel afgewacht moet worden. Hoe lang dit duurt hangt uiteraard helemaal af van de aard en de ernst van het letsel. De expert zal erop toezien, dat de gemaakte kosten tijdens deze periode vergoed worden.

5. Beoordeling door de medisch adviseur

De letselschadespecialist schakelt tijdens de herstelperiode een medisch adviseur (arts) in. Dit kan echter alleen met uw toestemming. De medisch adviseur beoordeelt wanneer er een medische eindsituatie is ontstaan. Dit is het geval als alle medische behandelingen zijn afgerond of als er in het herstel geen verbeteringen of veranderingen meer zijn te verwachten. De medische gegevens moeten ook ter hand worden gesteld aan de medisch adviseur van de tegenpartij.

6. Een medisch onderzoek

Bij ernstige verwondingen kan een medische expertise nodig zijn om te beoordelen of het letsel blijvende gevolgen heeft voor uw werk, hobby's of privéleven. Dit onderzoek gebeurt door een onafhankelijke specialist en wordt meestal in overleg met de tegenpartij georganiseerd. Op basis van de medische rapportage kan meestal ook het smartengeld vastgesteld worden.

7. Definitieve schade-afwikkeling

Als een 'medische eindsituatie' is bereikt, kan de expert beginnen met de definitieve afwikkeling van de schade. Hierbij komen vragen aan de orde als:

  • Heeft het letsel financiële consequenties in de toekomst?
  • Is het inkomen gedaald of moeten er kosten gemaakt worden voor huishoudelijke hulp?
  • Kan de schade definitief worden afgerond, of moet er een voorbehoud worden gemaakt voor bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid in de toekomst?
Bij al deze vragen zal Schadehulp u hierin een persoonlijk advies geven.

De afwikkeling van uw schade is stap voor stap en volledig transparant te volgen.

Klik hier voor de werkwijze van Mijn Schadehulp

Ga naar...

Schadehulp.nl
Politieaangifte
Informatiebrochures